TERUG IN DE TIJD (Aflevering 2)

In verband met een subsidieaanvraag en overname van de kiosk schrijft onze tweede voorzitter in 1877 een brief aan de gemeente Hontenisse. Daarin somt hij de vele verdiensten van de harmonie op, en hij besluit zijn brief als volgt: “Wij zullen wel niet behoeven aan te toonen, dat de Harmonie ook voor de gemeente veelzijdig nut heeft. Voor hen die daaraan in het minste twijfelen, mocht zij herinnerd, wat de Harmonie geweest is in de laatstverloopene jaren, zoo voor nationale als kerkelijke, gemeentelijke en particuliere feesten, en wat die feesten nietig en koud zouden zijn, indien de Harmonie haar niet tot luister hadde versterkt.”Toch waren het niet alleen feesten die de Harmonie opluisterde.In de Terneuzense Courant van 10 februari 1871 wordt ook het sociale karakter van de harmonie belicht;

”Wij maken onze lezers van Hontenisse en omstreken opmerkzaam op het concert, ( zie advertentie ) welke zal gegeven worden ten voordeele der algemeene armen, op zondag den 19 dezer dor de Harmonie St. Cecilia, in het schoollokaal aan de Molenstraat te Kloosterzande.Wij twijfelen dan ook niet of velen zullen zich opgewekt gevoelen, om het edel pogen dezer Harmonie, tot het brengen van een bijdrage tot leeniging van den nood van velen, zoo krachtdadig te ondersteunen.”
advertentie concert 1871

 

Op 20 februari 1871 staat het verslag in beide.  Oost Zeeuws-Vlaamse kranten. De Terneuzense Courant schrijft; “Gisteren, de verjaardag van Z.M. de Koning, gaf onze harmonie het door haar aangekon- digde concert ten voordeele der armen. Met eene vrolijke en opwekkende Pas redouble bragt zij ten vier ure haar fraai vaandel van het gemeentehuis naar het schoollokaal ( tot concertzaal ingerigt ) daarbij gevolgd door de kompagnie scherpschutters in sierlijk uniform, alsmede door eene grote menigte volks, daartoe zelfs uit naburige gemeenten opgekomen. Een gedeelte van het lokaal was a giorno verlicht; buitendien was op eene algemeen zichtbare plaats in eene trofee van nationale en oranjekleurige vlaggen het portret van Z. M. de Koning aangebragt. Ten vijf ure trad de kapitein kommandant van bovenvermelde kompagnie scherp-Schutters, vergezeld van mevrouw zijne echtgenoote de zaal binnen, onderwijl de harmonie het Ou peut on ëtre mieux speelde. Kort daarna nam het concert eenen aanvang, hetwelk tot aller genoegen afliep en ten half tien ure eindigde.

No. 5 der tweede afdeeling, een declamatorium aan de Koning, waarvan de coupletten afgewisseld werden door de volksliederen wekte de algemeene geesdrift, en deed na het zesde couplet de bekers in de druivennat op de lange en gelukkige regering van de beminden vorst gedronken. De tusschen dat declamatorium ten gehoore gebragte muziek en zangcoupletten waren: 1. Wien Neerlandsch bloed, 2. Wilhelmus, 3. Wij leven vrij, 4. Hij leve lang, 5. Waar kan men nog beter zijn, 6. Iö vivat! En 7. De Koning leev.”
De daarop gevolgde, van warme liefde voor vorst en vaderland getuigende toespraak van den hoog  welgeb. Heer Baron Collot d’Escury, burgemeester dezer gemeente, en kapitein kommendant onzer kompagnie scherpschutters , deed de geesdrift ten top stijgen en wekte onder levendige hurrahs een algemeen Leve de Koning! Zelfs tot de uitvoering van de verschillende nos. Van het concert medegewerkt hebbende onthoudt stellet dezer zich tevreden in eene beoordeeling van de uitvoering. Mijn zijne medeleden verheugt hij zich in de overtuiging, door dit concert, hetwelk door talrijke toehoorders werd bijgewoond, onder aangename verpozing iets te hebben bijgedragen  tot tegemoetkoming aan de behoeften der armen.”
Een prachtig verslag, alhoewel het ingezonden stuk van 23 febr. minder positief was.“Zoveel bluf te slaan te slaan over het hier plaats gehad hebbende concert op verleden Zondag was waarachtig Zóó niet noodig, want bij de uitvoering No.1 2de afdeeling van het Programma, werd door de aanwezige scherpschutters bis gevraagd; eenige van de muziekanten, drie à vier, hebben geweigerd mee te bisseren. Deze toch waren ook niet in scherpschutters-tenue, zooals al de andere muziekanten, en hebben tot heden nog bepaald geweigerd, dat tenue aan te nemen, ja zelfs een dier personen, heeft zijn ontslag als werkend lid der Harmonie ingediend.Ook weten de meeste tegenwoordig geweest zijnde personen nog niet, hoe de entrée-gelden onder de armen zijn verdeeld; tot heden is daarvan niets bekend.    Nog iets. Gisterenavond of nacht,zijnde
Vastenavond, is vanaf Kloosterzande over het dorp Groenendijk, aan bijna alle heiningen min of meer schade toegebragt, ja sommige zijn geheel weggenomen, en voor de deuren van andere menschen geplaatst, die ’s morgens daarna gevonden zijn, zonder dat de politie iets daarvan wist.”    Op 28 febr. meldt de Terneuzense Courant;
“Het concert, door de Harmonie St. Cecilia alhier op den 19 dezer gegeven, heeft na aftrek van eenige onvermijdelijke kosten opgebragt eene som van f 143,30. Dat bedrag is uigekeerd als volgt: 1e Aan het katholiek armbestuur van Groenendijk 2/5 of f 57,32 ; 2e Aan het katholiek armbestuur van Lamswaarde 2/5 of f 57,32 ;3e. Aan het hervormde diaconie te Kloosterzande het resterende 1/5 of f 28,66 .”
Vele concerten ten behoeve van de armen werden nog gegeven door de harmonie,maar hoe is het afgelopen met de vernielers van de omheiningen ? Ze lopen waarschijnlijk nog op vrije voeten.

Leave a reply