TERUG IN DE TIJD (Aflevering 4)

In de ‘Terneuzense Courant’van januari 1867 werd een overzicht gegeven van de bevolking van Hontenisse over 1866. Wat de schrijver direct opviel was de bijzonder hoge kindersterfte. Van de 160 sterfgevallen waren er 55 kinderen onder de 1 jaar en 23 kinderen tussen de 1 en 10 jaar. Het positieve nieuws was dat de bevolking toegenomen was met 78 personen. Op 1 januari 1867 bedroeg het aantal inwoners 4927.

Toch was het die tijd natuurlijk niet alleen kommer en kwel. Regelmatig moest onze harmonie optreden op een of ander feest. Zo ook op 24 januari 1867, getuige de aankondiging in de eerder genoemde krant van 21 januari 1867:

“In den loop dezer week zal alhier een zeer zeldzaam feest worden gevierd, te weten de vijftigjarige echtervereeniging van Judocus Bauwens en Petronella Neef, landlieden in de Perkpolder woonachtig. Toen evengenoemde vrouw met haren tegenwoordigen man den 24 januari 1817 in den echt trad, was zij weduwe van Adriaan Roctus, wien zij gedurende een 20-jarig huwelijk achttien kinderen schonk. Haren tegenwoordigen tweeden echtgenoot schonk zij nog drie kinderen.”

Enkele dagen later stond in dezelfde krant een klein verslag van de festiviteiten te Perkpolder:

“Hontenisse, 25 jan. Gisteren vierde men alhier de vijftigjarige echtvereeniging van J. Bauwens en P. Neef, waarvan men in het vorig nommer van dit weekblad gewaagde. De harmonie van St.Cecilia vereerde de feestvierende met eene serenade, terwijl eene commissie uit de stemhebbende leden dier sociëteit hun namens allen, als herinnering aan hunne gouden bruiloft, ten geschenke aanbood: twee fraaije armstoelen, een gebedenboek met zilveren garnituur en een Berlijnsch zilveren tabaksdoos. Ook de leerlingen uit de school in de Noordstraat deden van hunne belangstelling in dit zeldzame feest door liefelijk gezang en een passend geschenk blijken.De oude Bauwens, zichtbaar getroffen, dankte voor de uitgesproken wenschen en ontvangen geschenken. Jammer dat de ziekelijkheid zijner vrouw, en haren volslagen doofheid haar buiten staat stelde iets op te merken, van alles wat ook ter harer eere gebeurde.De feestcommissie en de directie der harmonie stelden de werkende leden dezer sociëteit door ongekende gulheid in staat, om het feest in aangrenzende Noordstraat tot laat in den avond voort te zetten, waarin deze dan ook eene groote menigte belangstellenden werd nagevolgd…”
Zo’n vijftigjarig huwelijk, echt iets voor het ‘Guinnessbook of Records’…

Th. C.

Leave a reply