TERUG IN DE TIJD (Aflevering 6)

FestivalAssenede1870_2

Enkele jaren terug heb ik een bezoek gebracht aan het Belgische plaatsje Assenede, gelegen westelijk van Sas van Gent. Het was eigenlijk een verkenningstocht. Met de Historische Atlas van Zeeland bij de hand, heb ik met de auto de route gereden, die onze harmonie op zondag 3 juli 1870 volgde naar het festival van Assenede. Het was de eerste grote reis sinds de heroprichting in 1865. De reis ging toen naar alle waarschijnlijkheid als volgt: vanaf Kloosterzande over de grindweg richting Hulst. Bij ‘het Hoog Huis’veranderde deze grindweg in een klinkerweg (Kalleseien). Via de Dubbele Poort, de Gentse Poort, de Tol, de grindweg naar Absdale en het voormalige Fort Ferdinandus ging het naar Drieschouwen. Daar werd rust gehouden en van paarden gewisseld. De route liep voorts over de Zwartenhoek, de Graaf Jansdijk, door Westdorpe, Passluis en Sas van Gent. Het gezelschap passeerde de grens bij ‘het Staakje’(grenspaal 312) richting Assenede. Ruim 33 kilometer onder de paardebenen. In de ‘Gazette van Gent’van 4 juli 1870 werd een sfeerbeeld geschetst:‘Assenede was gisteren in feestgewaad!!! Deze lieflijke plaats, die door hare prachtige en groote gebouwen, veeleer het inzicht heeft van een steedje dan van een boerendorp was gansch versierd. Men zag niets dan wimpels en vlaggen. Iedereen had gewedijverd en wilde het zijne bijdragen om het, door de aldaar bestaande Diederiks-maatschappij uitgeschreven muziekfeest, allen mogelijken luister bij te zetten. Het was eene verbroedering tusschen Noord en Zuid. Een echt Vlaamsch feest. 14 Maatschappijen hebben er deel aan den festival genomen. Zij waren verdeeld in twee afdelingen. De eerste, de blaas-of instrument maatschappijen, waren gerangschikt op de schoone graanmarkt en speelden hunne zoetluidende stukken, op eene estrade geplaatst voor het aloude en overheerlijk gebouw, het stadhuis. De tweede, de zangmaatschappijen, lieten hunne keurige en vlaamsche stukken hooren, in de overschoone zaal, dienende voor de teekenlessen der nieuwe school, staande op de varkensmarkt, een trotsch gebouw overheerschende heel de gemeente, en dat bewijst wat overgroote kosten Assenede zich voor ’t volksonderwijs oplegt. De maatschappijen zijn door het plaatselijk bestuur op de schepenzaal ontvangen. En nadat de heer burgemeester Maenhout, in eenige welgepaste woorden, aan de deelnemers den welkomsgroet had gewenscht, sprak de heer schepene Kops, ondervoorzitter der Maatschappij Diederik, ook eenige gepaste woorden over de verbroedering en het doel der muziekgenootschappen. Hierop antwoorde de heer voorzitter van een der aan het feest deelnemende maatschappijen uit Zeeland. Hij sprak in sierlijke, wegslepende taal, en verwierf als voorgaande sprekers de algemeene toejuichen. Dit schoonfeest, wel geschikt om meer en meer de vriendschapsbanden tusschen de twee naburige landen nauwer toe te halen, zal lang in ’t geheugen der Asscheneedesche bewoners geprint blijven.’ In het ‘Algemeen Advertentieblad voor Zeeuwsch Vlaanderen’stond een paar dagen later een prachtig reisverslag:‘Hontenisse. De alhier gevestigde harmonie St. Cecilia heeft zondag j.l. het muzikaal festival te Assenede bijgewoond, en is maandagochtend 3 ure met twee fraaije zilveren medailles alhier teruggekeerd. De directie en werkende leden spreken met den meesten lof van de hartelijke ontvangst door de zangmaatschappij ‘Diederik van Assenede’ van de meer vriendelijke dienstvaardigheid en welwillende hartelijkheid van den haar toegevoegden commissaris den heer Ch. De Bakker,-van de opvallende attentie van den heer kantonregter en eenen der heeren schepenen, die der harmonie, nadat zij van het kioske was teruggekeerd in het haar aangewezen verblijf kwamen complimentereeren; van zoo vele bewijzen van hartelijke toegenegenheid door vele ingezetenen van Assenede hun betoond.Aan allen brengen zijn langs dezen weg nogmaals hunne betuiging van erkentelijke dankbaarheid, met de verzekering dat Diederiks festival nog lang eene zeer aangename herinnering zal blijven.Niet minder dank wordt bij deze gebragt aan mej. de wed. Verbist, en de heeren A (ndrie)s Polfliet, P.J.J. Sergeant en J. van Troost, die aan de harmonie zoo welwillend en belangeloos de noodige vervoermiddelen hebben verstrekt; maar ook aan den heer de Rop, landbouwer aan de Drie Schouwen bij Axel (boerderij Kinderdijk 39), die zo welwillend gezorgd heeft, dat op dezen langen togt ten zijnent van paarden kon verwisseld worden, en daarbij voor zoo veel hem betreft een zeer groot bewijs van belangstelling heeft gegeven.Aan de ingezetenen van Hontenisse, die met een zeer kleine uitzondering, steeds toonen zeer ingenomen te zijn met de harmonie, zij de verzekering gegeven, dat dit uitstapje hoe bezwarend en vermoeijend, zijne weldadige gevolgen niet zal missen, en beiden, ingezetenen en harmonie, deze in de toekomst onmisbaar moeten ontwaren.’Diederik van Assenede werd opgericht in 1864 als zangmaatschappij en in 1875 werd het een fanfare. In 1929 kreeg deze het predikaat Koninklijk, zodat de naam Koninklijke fanfare Diederik van Assenede ontstond. In de jaren negentig van vorige eeuw werd de fanfare actief als jeugdharmonie onder de naam ’Swing-In’. Misschien weer eens tijd voor een festival!!! Th. C.

Leave a reply