TERUG IN DE TIJD (Aflevering 7)

In deze aflevering wil ik even stilstaan bij het vaandel van 1868. Op 9 november 1867 overlijdt op 36 jarige leeftijd te Hulst G. J. van  Oosterhoudt, in het leven rentmeester van het Kroondomein en erelid der harmonie “St. Cecilia” te Hontenisse. Hij wordt opgevolgd den 15 januari 1868 door H. A. A. Baron Collot d’Escury, die rentmeester was te Schiedam. Twee maanden later wordt hij door Koning Willem III benoemd tot burgemeester van Hontenisse, als opvolger van J. Sergeant.

Groot feest is het op 6 en 7 mei 1868 bij de intocht en installatie van de burgemeester. Veertig ruiters te paard begeleiden hem van zijn woning in de Steenstraat te Hulst naar Kloosterzande, waar even buiten het dorp honderden mensen zich bij de stoet aaneensluiten. Aan het hoofd van de stoet loopt de harmonie.

Na de officiële plechtigheden bewoog de stoet zich door de Molenstraat, via Groenendijk en Knapaf terug naar het Hof te Zande. Heel het dorp was versierd met erepoorten  (23) en tientallen rood-wit-blauwe vlaggen.’s Avonds gaf de harmonie een mooi concert dat door de burgemeester zeer op prijs werd gesteld. Om 22 uur werden de feestelijkheden afgesloten met een fraai vuurwerk.

De volgende dag werd het feest voortgezet te Lamswaarde, waar eveneens de harmonie de stoet begeleidde. Na de feestelijke bijeenkomst gaf “St. Cecilia”nog een concert, waarna de stoet zich naar huize Lettenburg (witte bollen) begaf. Tot laat in de avond gingen de feestelijkheden door.

In opdracht van de burgemeester werden door de feestcommissie op 4 en 12 juni volksspelen georganiseerd. Ruiters, verenigingen en sociëteiten namen er aan deel en ontvingen uit handen van de burgemeester de prijzen en een herinneringsmedaille onder de klanken der harmonie. Tevens was er brood voor de armen van Kloosterzande en Groenendijk. Het feest werd besloten door een concert, gegeven door de familie Helms en de harmonie. Het concert ving aan om 20.30 uur en eindigde om 2 uur ’s nachts. Over embouchure (ammazuur) gesproken.

Op 24 september 1868 schrijft het Hulsterblad: “Men verneemt dat het Muziekgezelschap St. Cecilia, zich Zondag a.s. naar Hulst zal begeven, om aldaar, bij den E.A. Burgemeester onzer Gemeente, het (naar men zegt allerprachtigst) drapeau af te halen, dat Mevr. De Echtgenoote van den Burgemeester, het Gezelschap vereert, als een blijk van erkentelijkheid voor de hulde, aan Z.E.A. bij de gelegenheid van deszelfs installatie, door genoemd Gezelschap bewezen.”

 

Ook het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch Vlaaanderen (Terneuzensche Courant) maakte er melding van, met een verslag over het vaandel:

“Hulst, 28 september. Gisteren namiddag omstreeks vier ure kwam binnen deze plaats, het muziekgezelschap “St. Cecilia” van Hontenisse, met het doel om het prachtige vaandel op te halen, dat aan het muziekgezelschap geschonken is, door mevrouw de echtgenoote van den edelachtb. Heer baron Collot d’Escury, burgemeester van Hontenisse, uit erkentelijkheid aan het muziekgezelschap opgedragen, voor de vele blijken van belangstelling ondervonden, bij gelegenheid van zijn edelachtb. installatie als burgemeester der gemeente Hontenisse. Voor de woning van zijn edelachtb. werd door het muziekgezelschap een schoon muziekstuk uitgevoerd, waarna het gezelschap nog een martinee musicale door de stad deed, onder het spelen van pasré doublé’s. Vervolgens werden nog eenige muziekstukken uitgevoerd, in “het wapen van Zeeland” bewoond door den heer Eijlders, onder directie van den heer Pius de Pauw, welke weder ten volle bewees voor die taak berekend te zijn, getuige de schoone uitvoering der stukken; deze uitvoeringen geschieden in tegenwoordigheid van den heer burgemeester, waardoor zijn edelachtb. zoowel als de milde geefster, door dat keurig geschenk gaande het gezelschap krachtdadig bij te staan, omdat men onder zulke voorstanders eene schoone toekomst voor voornoemd gezelschap, dat reeds nu al op eene goede hoogte dier kunst is, mag verwachten. Het vaandel prijkt nu reeds met vijf medailles, dat reeds veel kan genoemd worden, daar het gezelschap nog maar 3 jaar bestaat.”

{mosimage}

Vaandrig A. van Waterschoot bij het in 1868 geschonken vaandel.

Een werkend lid van de harmonie doet het verslag nog eens luchtjes over met een ingezonden stuk in bovengenoemde krant:”Hontenisse, 28 september 1868. Onze Harmonie, die, bij gelegenheid der plegtige installatie, van den heer baron Collot d’Escury als burgemeester van Hontenisse, niet weinig bijdroeg om den luister dier feestelijkheden te verhoogen, ontving bij die gelegenheid, van mevrouw de echtgenoote van den burgemeester, de belofte van een nieuw vaandel, daar het oude reeds eenigszins versleten was. Van dien oogenblik af waren al de werkende leden in eene zekere spanning, zij waren zoo als het meestal bij het ontvangen eener belofte gaat, nieuwsgierig naar het beloofde.

Gisteren namiddag echter, hield die spanning, die nieuwsgierigheid op, om plaats te maken voor stomme verbazing, en hiermede is het niet te veel gezegd want, toen aan de leden der Harmonie, die expresselijk naar Hulst gekomen waren om mevrouw bij gelegenheid haren verjaring eene serenade te brengen, toen hun onder het spelen van het ou peut on être mieux, (waar kunnen wij nog beter zijn) plotseling door de burgemeester het geschenk werd voorgehouden, toen dreigden alle toonen te verstommen.

Prachtig………Prachtig……….dat was het eerste en eenige woord, dat men vinden kon om zijne bewondering te uiten. En geen wonder; niemand had zich in de verste verte een vaandel in die pracht en die schoonheid voorgesteld, wie had zulks mogen doen? Met diepe ontroering, ontving de directeur der Harmonie, den heer J. Kroon, het geschenk uit handen van den heer burgemeester, die het in naam van mevrouw zijne echtgenoote der Harmonie aanbood. Daarna werd het vaandel door den directeur aan den Kapelmeester der Harmonie den heer J. van Braband aangeboden, die het in naam der werkende leden aanvaardde.

De hartelijke woorden van den burgemeester. De warme dankbetuigingen van den heer J. Kroon. De schoone toespraak van den heer A. van der Beek, commissaris der Harmonie. De warme, flinke taal van den heer van Braband, en de woorden van dank, door het jongste lid der Harmonie P. van Braband, (13 jaar) in naam zijner medeleden gesproken, zullen lang denindruk van dien stond levendig houden. Voor den hoofdingang der woning van den heer burgemeester, werd nu eene marche- naar deze gelegenheid (vaandelmarche) genoemd-gespeeld. Vervolgens ging het al spelende tot aan de woning van den heer burgemeester van Hulst, daar hield de Harmonie, al spelende eenige oogenblikken halt,- om Z. Ed. daardoor een bewijs van achting te geven. Voor de woning van denheer de Pauw speelde de Harmonie het ou peut on être mieux, ten blijke van toegenegenheid, aan genoemden heer, voor de door hem, aan onze Harmonie bewezene diensten. Over het marktplein gaande kwam de Harmonie al spelende, in de concertzaal, van de sociëteit Harmonie te Hulst. Daar werden nog een paar stukken gespeeld tot sluiting der plegtigheid. Nu werden een paar uren, in gulle vrolijkheid binnen Hulst doorgebragt, en kondigde ten laatste de toonen van het Wien Neêrlandsch bloed, voor de woning van onzen burgemeester gespeeld het vertrek der Harmonie aan.

Moge de edele geveres van het vaandel het genoegen smaken lang de bloei en luister onzer Harmonie te aanschouwen, en mogen wij door ijver en eendragt te toonen, zulks geschenk waardig zijn.”

Ook te Lamswaarde ontkwam men niet aan het nieuwe vaandel. (zie programma)

Een nieuw vaandel kostte toen minstens  €200,- en dat was veel geld. Zo is de naam Collot d’Escury al 140 jaar met de harmonie verbonden. Thans staat het vaandel te prijken in het stadskantoor te Hulst waar het is opgehangen in een glazen wandkast.

Th. C.

Leave a reply